Предучилищно образование

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Предлагаме на Вашето внимание
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА
„АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК“ – 6-7 години и
„АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ – 5-6 години, 4-5 години, 3-4 години,
съгласно изискванията на Наредба №5/03.06.2016 г. по предучилищно образование. Основните раздели, които са включени в методическите насоки, ще Ви подпомогнат при изработване на Вашата програмна система за Вашата детска градина.
 
Първа група
Втора група
Трета група
Четвърта група

Брой на педагогическите ситуации по образователни направления

Примерно седмично разпределение на педагогическите ситуации

Примерен дневен режим при целодневна организация в учебно време

Примерен дневен режим при целодневна организация в неучебно време


Забележка: Учебните седмици са 36 на брой, но по време на ваканците се повтарят темите от предходната седмица за затвьрдяване знанията и уменията на децата.

Първа група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2017-2018 година

Първа група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2017-2018 година

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Втора група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2017-2018 година

Втора група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2017-2018 година

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Трета група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2017-2018 година

Трета група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2017-2018 година

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Четвърта група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2017-2018 година

Четвърта група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2017-2018 година

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

 

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА „АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК“ И „АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ са издадени в пълното си съдържание в хартиен вариант.  
Искрено се надяваме, че ще Ви бъдем полезни при прилагане на Държавен образователен стандарт по предучилищно образование, за да осигурим заедно необходимата среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.
Издателството е на разположение за коментари, въпроси, обсъждания и ви благодари за партньорството през годините!
УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!